ФИЛОСОФИЯ НА ПРОЕКТА

ЗАЩО НОВА ЗАЛА? КОМУ Е НУЖНА?

 

Да започнем с това, че проектът не е утилитарен. Той не цели решаването на краткосрочни професионални или политически цели. В известен смисъл дори, той не трябва да решава каквито и да е материални задачи. Крайната и дългосрочна цел на проекта е в това да събуди чувства – на патриотична гордост и високо самочувствие у българите.

От решаващо значение за успешното осъществяване на проекта е ясното формулиране на целите му. Те се определят от следните убеждения;

  • Изхождайки от безспорния факт, че във всички времена, сред всички народи, навсякъде по света в основата на всяко значимо и трайно лично, общностно или национално постижение или победа, преди всичко стоят ДУХОВНИ СИЛИ И ЦЕННОСТИ и
  • водени от любовта ни към България и от стремежа ни нашето Отечество да отвоюва своето достойно бъдеще,

 

поставяме като цел на проекта укрепването и извисяването на духовните ни качества, сили и ценности.

 

Успехът на проекта зависи изцяло от това дали ще осъзнаем потенциала му да послужи като катализатор и източник на едни оздравителни процеси, укрепващи самочувствието, морала, естетическите критерии на хиляди – не, на стотици хиляди личности. Днес много хора са лишени от идеал и вяра в бъдещето. Този проект би могъл да предложи цел, която да обедини българите в името на нещо добро. Това няма да е единствената, но може да се превърне в една значима цел.

Ето защо, ако приемем тези твърдения и ги превърнем в свое верую, то успехът на проекта ще зависи от устойчивото отстояване на идеята, че във всички етапи на обмислянето, проектирането и строителството трябва да стои съзнанието, че смисълът на начинанието е в укрепването и извисяването на националния ни дух.

Всяко действие, всяко решение, всеки избор трябва да са подчинени на тази идея.

Целта не е просто в изграждането на някаква зала – удобна, красива или друга.

Целта не е в задоволяването на текущите нужди на една професионална общност
или нейната публика.

 

Целта е чрез изграждането на едно забележително в художествен смисъл архитектурно съоръжение да се създадат условия за разпалване и поддържане на огнището на музикалното изкуство и на културата на България въобще.

 

Целта е България да има един, величествен, великолепен Храм на Духа, който да поражда чувство на гордост и високо самочувствие у всеки българин, сега и в идните столетия.

 

Архитектурното съоръжение трябва да се превърне в предизвикателство за творческия гений  на българските Артисти – архитекти, инженери, скулптури и художници.

Съграждането на този нов Храм, трябва да мобилизира най-високите амбиции, да разпали най-дръзките фантазии и да почерпи вдъхновение от най-искрената и дълбоката любов на бъдещите Автори.